BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Vyks piketas dėl ruošiamo išduoti (atnaujinti) leidimo kiaulių auginimo fermai

Kalvarijos savivaldybės gyventojai spalio 29 dieną 13 val. prie Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento (Dariaus ir Girėno g.4, Marijampolė) rengia piketą.

Piketo metu Kalvarijos savivaldybės gyventojai bei bendruomenių atstovai žodžiu, plakatais ir kitomis audiovizualinėmis priemonėmis išreikš Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento neteisėtų veiksmų vertinimą dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimų išdavimo Kalvarijos savivaldybės Jusevičių kaime kiaulių kompleksus valdančiai Danijos kapitalo įmonei „Searimner”.

Piketo metu bus pasirašoma Peticija adresuota Lietuvos Respublikos Prezidentei.

Lietuvos Respublikos Prezidentei

PETICIJA
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS INSTITUCIJŲ PIKTNAUDŽIAVIMO VYKDANT JOMS PAVESTAS FUNKCIJAS

2012 m. spalio 29 d.
Kalvarija, Marijampolė

1. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau - Marijampolės RAAD) savo oficialiame internetiniame tinklapyje 2012-10-09 paskelbė pranešimą apie tai, kad „planuojama atnaujinti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą UAB „Saerimner” Kalvarijos kiaulių kompleksui (padalinys 06), Jusevičių k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav.”, o 2012-10-12 paskelbė pranešimą apie tai, kad „Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas priėmė paraišką atnaujinti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą UAB „Saerimner” padaliniui 06, esančiam Jusevičių k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav. Įmonės veikla - kiaulių auginimas mėsai”.

2. Vietos gyventojai dėl UAB „Saerimner” vykdomos Aktualios ūkinės veiklos kenčia nuolatinę nepakeliamą smarvę. Kai kurie vietos gyventojai ir kelios vietos kaimų bendruomenės kreipėsi į teismą, siekdami apginti savo pažeistas teises į sveiką ir švarią aplinką, reikalaudami panaikinti Marijampolės RAAD išduotus TIPK leidimus UAB „Saerimner” vykdomai Aktualiai ūkinei veiklai, bei įpareigoti nutraukti kiaulių komplekso (kuriame auginama daugiau negu 100 000 kiaulių per metus) veiklą, pripažįstant ją neteisėta. Byloje ieškovai kėlė esminį klausimą, kuri vertybė - Žmogaus sveikata bei teisė į sveiką ir saugią aplinką ar verslo laisvė - yra svarbesnė. Po ilgo ir sudėtingo teisminio proceso Kalvarijos gyventojai bylą laimėjo. Marijampolės rajono apylinkės teismo (toliau - MRAT) 2011-10-13 sprendimu (c.b. Nr. 2-375-399/2011) ir Kauno apygardos teismo (toliau - KAT) 2012-07-02 nutartimi (c.b. Nr. 2A-450-510/2012) buvo panaikintas Marijampolės RAAD 2005-07-27 UAB „Saerimner” išduotas, 2006-12-22 atnaujintas ir 2007-04-04 bei 2008-03-04 koreguotas TIPK leidimas Nr. 8.6-21/11, o UAB „Saerimner” Aktuali ūkinė veikla pripažinta neteisėta ir UAB „Saerimner” įpareigota ją nutraukti per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Be kita ko, Kauno apygardos teismas nustatė, kad pagal Marijampolės visuomenės sveikatos biuro atliktą apklausą, 68,9 % netoli kiaulių komplekso gyvenantys žmonės nuolat jaučia, o 28 % - kartais jaučia nemalonius kvapus. KAT nutartis ir MRAT sprendimas yra įsiteisėję ir galiojantys. Pažymėtina, jog Lietuvos aukščiausiasis teismas (toliau - LAT) 2012-07-25 nutartimi (Nr. 3P-1517/2012) yra sustabdęs šių sprendimų vykdymą. Teisine prasme tai reiškia, kad yra sustabdyta galimybė priverstinai įvykdyti teismų sprendimus, tačiau dėl sprendimų vykdymo sustabdymo nenutrūksta įsiteisėjusių sprendimų galiojimas ir privalomumas, tame tarpe dėl to, kad Aktuali ūkinė veikla pripažinta neteisėta. Todėl aktualiu atveju Marijampolės RAAD siekia atnaujinti TIPK leidimą galiojančiais teismų sprendimais pripažintai neteisėtai veiklai.

3. UAB „Saerimner” ūkinę veiklą Kalvarijos savivaldybėje, Jusevičių kaime esančiame kiaulių komplekse (padalinys 06) (toliau - Aktualią ūkinę veiklą) vykdo neatlikęs poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau - SPAV) procedūrų. Šių procedūrų atlikimas Aktualiai ūkinei veiklai yra būtinas ir privalomas tiek pagal nacionalinę teisę (Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau - PAV įstatymo) 3 str. 1 d. ir 2 d., 2 str. 2 d., 1 priedo 1.1 p.; Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (toliau - SPAV aprašo) 6 p., 7 p.; Aplinkos apsaugos įstatymo (toliau - AAĮ) 1 str. 10 p., 15 str. 2 d., 27 str. 1 d.), tiek pagal Europos Sąjungos teisę. Remiantis Aplinkos ministro 2002-02-07 įsakymu Nr. 80 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių (toliau - TIPK Taisyklių) 11.12 punktu Leidimas gali būti išduodamas ar atnaujinamas, jei atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros (atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) poveikio aplinkai vertinimas), kai vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu tokios procedūros yra privalomos. Todėl aktualiu atveju TIPK leidimas negali būti išduodamas ar atnaujinamas, kadangi nėra atliktos privalomos PAV ir SPAV procedūros. Marijampolės RAAD, vykdydama TIPK leidimo išdavimo ar atnaujinimo Aktualiai ūkinei veiklai procedūras, sąmoningai pažeidžia aukščiau minėtų teisės aktų nuostatas.

4. SPAV ir PAV procedūrų atlikimas taip pat yra privalomas remiantis 2001-06-27 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/42/EB (toliau - SPAV Direktyvos) ir 1985-06-27 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 85/337/EB (iš dalies pakeista 1997-03-03 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/11/EB) (toliau - PAV Direktyvos) nuostatomis. Todėl Aktualios ūkinės veiklos vykdymas neatlikus privalomų PAV ir SPAV procedūrų ir atitinkamai TIPK leidimo išdavimas ar atnaujinimas valstybinei institucijai įteisinant tokią veiklą yra grubus šių direktyvų pažeidimas. Šiuo metu yra pateiktas skundas Europos Komisijai dėl to, kad Lietuva nesilaiko aukščiau minėtų direktyvų. Šio skundo nagrinėjimas gali sukelti neigiamas pasekmes Lietuvai.

5. Kalvarijos savivaldybės Taryba 2012-02-02 priėmė sprendimą Nr. T-14-1 „Dėl intensyvios naminių paukščių ar kiaulių auginimo veiklos Kalvarijos savivaldybės teritorijoje”, kuriuo nusprendė nepritarti Kalvarijos savivaldybės teritorijoje intensyviai naminių paukščių ar kiaulių auginimo veiklai ir šios veiklos plėtros įteisinimui, dėl kurios yra galima reikšmingas poveikis aplinkai ir turi būti atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas bei poveikio aplinkai vertinimas, t.y. jeigu yra daugiau negu 85 000 vietų broileriams ir 60 000 vietų vištoms, 3 000 vietų kiaulėms (sunkesnėms nei 30 kg) arba 900 vietų paršavedėms kiaulėms (1 punktas) ir sustabdyti ir nevykdyti teritorijų planavimo dokumentų sprendinių keitimų (tarp jų ir neišduoti projektavimo sąlygų, sąlygų sąvadų, taip pat nerengti detaliųjų ar specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų), kurie turėtų įtakos 1 punkte aptartos veiklos įgyvendinimui ar tokios veiklos įteisinimui bei neišduoti tokiai veiklai būtinųjų leidimų, sutikimų ar derinimų (2 punktas). TIPK leidimo išdavimo ar atnaujinimo procedūrų vykdymas prieštarauja minėtam Kalvarijos savivaldybės Tarybos sprendimui, kuris šiuo metu yra galiojantis norminis teisės aktas.

6. Siekimą pratęsi TIPK leidimą, neatsižvelgiant į Kalvarijos savivaldybės nevienkartinai išsakytą valią, Marijampolės RAAD grindžia TIPK Taisyklių pasikeitusiomis nuostatomis. Paaiškėjo, kad 2012-06-14 įsakymu Nr. D1-502 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo” (toliau - TIPK Taisyklių 2012-06-14 redakcija) Aplinkos apsaugos ministras esmingai pakeitė TIPK taisykles. Remiantis šiuo pakeitimu buvo panaikinta bet kokia savivaldybių galimybė dalyvauti TIPK leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo procedūrose, tame tarpe užkirsti kelią TIPK leidimo išdavimui, kai vykdomos ūkinės veiklos poveikis aplinkai yra reikšmingas, bet nėra atliktos privalomos tokios veiklos ištyrimo procedūros (SPAV ir PAV procedūros), o didelė dalis gyventojų dėl tokios veiklos patiria reikšmingus nepatogumus ir neigiamas pasekmes. TIPK taisyklių 2012-06-14 redakcijos nuostatos prieštarauja esminiams savivaldos principams.

7. Nežiūrint minėtos naujos Aplinkos ministro TIPK taisyklių redakcijos turinio, TIPK leidimo išdavimas ar jo atnaujinimas galiojant Aktualią ūkinę veiklą uždraudžiantiems ir TIPK leidimus naikinantiems teismų sprendimams, taip pat Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimui, laikytinas nusikalstama veika, pasireiškiančia pareigūnų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi.

8. Aplinkos ministerijos institucijų (tame tarpe Marijampolės RAAD) veiksmai proteguojant UAB „Saerimner” vykdomą ūkinę veiklą Jusevičių kaime, Kalvarijos savivaldybės teritorijoje esančiame kiaulių komplekse yra akivaizdus oligarchinio kapitalo ekonominių interesų protegavimas fundamentalių Žmogaus teisių, žmonių interesų, sveikatos bei jų gerbūvio sąskaita. Be to, Aplinkos Ministro įvykdytas poįstatyminio akto - TIPK taisyklių - pakeitimas yra akivaizdus nukrypimas nuo esminių savivaldos principų.

Gerbiama Prezidente, prašome:
Jūsų moralinio autoriteto galia ir teisėkūros iniciatyvos galimybėmis nutraukti minėtų Lietuvos Respublikos valstybinių aplinkosauginių institucijų ir pareigūnų savivalę bei piktnaudžiavimą. Tokia minėtų institucijų veikla ne tik daro realią žalą Lietuvai ir jos žmonėms, bet taip pat kompromituoja Valdžios autoritetą ir skatina visuomenės teisinį nihilizmą.

www.suduvosgidas.lt

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras