BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Pesticidai pašalinti, bet tarša išliko (žemėlapis)


Įgyvendinus valstybinę Pesticidų atliekų tvarkymo 2002-2005 m. programą, Lietuvoje iš esmės išspręsta iš praeities paveldėtų senų pesticidų problema. Per ketverius metus iš 40 šalies savivaldybių 117 sandėlių į Vokietiją buvo išgabenta ir ten nukenksminta 3,2 tūkst. tonų šių atliekų.

Tačiau dar būtina sutvarkyti ir buvusias jų saugojimo vietas, kurių priskaičiuota virš 1300. Jų aplinka - gruntas, paviršiniai ir požeminiai vandenys - kol kas ištirti tik fragmentiškai ir nepakankamai.

Pagal 2007-2013 m. pesticidų atliekų saugojimo vietų ir šiomis atliekomis užterštų teritorijų tvarkymo programą, (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 350 (Žin., 2007, Nr. 43-1641)), būtina sutvarkyti vietas, kur buvo saugomi seni pesticidai, ir jais užterštose teritorijose atkurti pažeistą aplinką ar jos elementus arba jų pažeistas funkcijas, pašalinti neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai pavojų.

Inventorizuotos buvusių pesticidų sandėlių vietos

Senų pesticidų saugojimo vietas inventorizuoja Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Ji nustato, kurie pesticidų atliekų sandėliai ir kurios jomis užterštos teritorijos kelia didžiausią pavojų ir kuriuos pirmiausia reikia tvarkyti. Programoje numatytas išsamus pavojingų pesticidų saugojimo vietų ir pesticidais užterštų teritorijų ekogeologinių tyrimų (požeminio, paviršinio vandens, dirvožemio ir grunto užterštumo) atlikimas. Šių atliekų saugojimo vietų, užterštų teritorijų tvarkymą ir aplinkos atkūrimo priemonių įgyvendinimą turi organizuoti savivaldybės pagal jų parengtus planus.

Vykdant Pesticidų atliekų saugojimo vietų ir šiomis atliekomis užterštų teritorijų 2007-2013 m. tvarkymo programą, Lietuvos geologijos tarnyba (LGT) šalies teritorijoje inventorizavo 1363 pesticidų ar jų atliekų saugojimo vietas ir šiomis atliekomis užterštas teritorijas.

Tarp visų minėtų objektų yra 140 veikiantys, 255 neveikiantys ir 785 kitokios būklės (sugriauti, rekultivuoti, gaisravietės ir t. t.). Inventorizacijos metu buvo sukaupti duomenys apie jų lokalizaciją ir savininką, teršiančių medžiagų kiekį ir jų sklaidos galimybes, geologinės aplinkos taršos židinių padėtį ekosistemoje ir padėtį gruntinio vandens atžvilgiu, teršiančių medžiagų sankaupos kiekybinius ir konstrukcinius duomenis, lokalizaciją paviršinio vandens, požeminio vandens vandenviečių, saugomų teritorijų, naudingųjų iškasenų telkinių atžvilgiu, požeminio vandens monitoringo vykdymą šiuose objektuose ir kt. Duomenys apie visus inventorizuotus su pesticidų atliekų saugojimu susijusius objektus yra perkelti į vieningą Geologinės aplinkos taršos židinių informacinę sistemą.

Duomenų bazėje taršos židiniai yra įvertinti pagal preliminaraus pavojingumo aplinkai kriterijus. Jais remiantis yra sukurtos Geologinės aplinkos taršos židinių duomenų bazės priemonės, kurios leidžia automatiniu būdu sudaryti tvarkytinų objektų prioritetų sąrašus pasirinktai teritorijai, pavyzdžiui, apskričiai, savivaldybei ar seniūnijai. Tokiu būdu sudarytas tvarkytinų objektų prioritetų sąrašas yra slankus ir lankstus, gali būti lengvai koreguojamas bei papildomas priklausomai nuo naujų duomenų įvertinimo, tvarkymo finansinių galimybių ir kitų faktorių.

Iš 1363 galimai užterštų pesticidais teritorijų, savivaldybių ir kitomis lėšomis, buvo atlikti preliminarūs ir detalūs grunto ir požeminio vandens taršos tyrimai tik 59 buvusių pesticidų saugyklų ir sandėlių teritorijose.

Ekogeologiniai tyrimai, vykdyti buvusių sandėlių ir saugyklų teritorijose, leido įvertinti aplinkos taršos pesticidais mastą. Teritorijose likę pastatai ar jų liekanos, paprastai yra užteršti pesticidais. Iš tirtų teritorijų 58 buvo rasta POT grunte. Požeminis vanduo buvo tirtas 44 teritorijose, o POT buvo aptikti 32 teritorijose, teršalai vandenyje buvo aptikti 30-yje atvejų.

Grunto ir požeminio vandens tarša POT - pesticidais

Nors ištirta menka dalis iš buvusių pesticidų saugojimo vietų, informacija rodo, kad nors pesticidai ir buvo pašalinti iš buvusių sandėlių bei saugiai nukenksminti, bet aplinka, neskiriant pakankamo dėmesio jos tvarkymui, dar ilgą laiką bus teršiama pesticidais ir ypač POT. Vykdytų tyrimų rezultatai ir leidžia daryti prielaidą, kad grunto ir (ar) požeminio vandens tarša, viršijanti teisės aktais nustatytas leidžiamas pesticidų koncentracijas, tikėtina 40-50% dar neištirtų buvusių pesticidų sandėlių teritorijose.

Lietuvos geologijos tarnybos informacija

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras