Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2012-08-02

Dėl galimybės importuoti atliekas

Publikuota: Atliekos

Viešojoje erdvėje pasirodžiusi informacija, esą Aplinkos ministerija ketina leisti importuoti į Lietuvą mišrias komunalines atliekas, skirtas energijos gamybai, neatitinka tikrovės. Informuojame, jog vadovaudamasi LR Atsinaujinančių išteklių energijos įstatymo 7 straipsniu, Aplinkos ministerija parengė įsakymo „Dėl pramoninių ir komunalinių atliekų biologiškai skaidžios dalies atskyrimo, atsižvelgiant į energijos, pagamintos iš pramoninių ir komunalinių atliekų, atsinaujinančią dalį, metodikos patvirtinimo” projektą.

Pramoninių ir komunalinių atliekų biologiškai skaidžios dalies atskyrimo, atsižvelgiant į energijos, pagamintos iš pramoninių ir komunalinių atliekų, atsinaujinančią dalį, metodikos projekto 12 punkto nuostata siūlytina atsižvelgiant į 2011 m. rugsėjo 27 d. Energetikos ministerijos rašte „Dėl informacijos pateikimo ataskaitai apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius” pateiktos lentelės „Energijos gamybai skirtos biomasės teikimas” reikalavimus, kurioje prašoma Aplinkos ministerijos pateikti informaciją apie pirminės energijos, pagamintos iš žaliavos, importuotos iš ES, ne iš ES, kiekį.

Vykdant LR Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 15 d. nutarimo „Dėl ataskaitos apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo” 3.1 punktą, Aplinkos ministerija įpareigota teikti Energetikos ministerijai informaciją, kurios reikia minėtu nutarimu patvirtintai ataskaitai parengti. Minėta ataskaitą rengia Energetikos ministerija vadovaudamasi pagal Europos Komisijos pagal 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančios bei vėliau panaikinančios Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB, reikalavimus parengtu pažangos ataskaitų modeliu: http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/doc/progressreports/template_lithuanian.doc.

Projekto 12 punkto nuostata nereiškia, kad planuojama importuoti (įvežti) mišrias komunalines atliekas energijos gamybai į Lietuvą. Priešingai, siekiama, kad atliekų naudojimo energijai gauti įrenginiuose būtų naudojamos tik Lietuvoje susidariusios atliekos.

Vykdant atliekų importą (įvežimą) į Lietuvos Respubliką, eksportą (išvežimą) iš Lietuvos Respublikos ir atliekų vežimą tranzitu, taikomi Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės, kurią Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 1998 m. gruodžio 22 d. ir 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo reikalavimai.

Atsižvelgiant į tai, įvairių atliekų importo (įvežimo) galimybės nagrinėjamos atskirai vadovaujantis minėtoje tarptautinėje sutartyje ir Europos Sąjungos bei nacionaliniuose teisės aktuose nustatytomis procedūromis, reikalavimais. Pvz. norint importuoti (įvežti) į Lietuvą mišrias komunalines atliekas jų naudojimui energijai gauti būtini visų (t. y. siunčiančiosios, tranzito ir paskirties valstybių) kompetentingų institucijų leidimai. Lietuvoje kompetentingos institucijos funkcijas vykdo Aplinkos apsaugos agentūra.

Informuojame, jog atsižvelgiant į tai, kad Projekto 12 punkto nuostata šiuo metu suprantama tiesiogiai, ji bus tikslinama.

Aplinkos ministerijos informacija

Patiko (0)


Atgal į: Dėl galimybės importuoti atliekas