BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Komisija siūlo smarkiai sumažinti klimato atšilimą skatinančių dujų išmetimą

Europos Komisija šiandien žengė svarbų žingsnį siekdama ilgalaikių klimato politikos tikslų - pateikė pasiūlymą smarkiai sumažinti fluorintų dujų išmetimą. Fluorintų dujų, kurių poveikis klimato šilimui iki 23 000 kartų didesnis nei anglies dioksido, išmetimas nuo 1990 m. padidėjo 60 %, o visų kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų - sumažėjo. Siūlomu reglamentu siekiama iki 2030 m. fluorintų dujų išmetimą sumažinti dviem trečdaliais, palyginti su dabartiniu lygiu.

Be to, juo uždraudžiama fluorintas dujas naudoti naujoje įrangoje, tokioje kaip buitiniai šaldytuvai, kai esama tinkamų klimatui nekenkiančių alternatyvų.

Fluorintos dujos paprastai naudojamos šaldymo, oro kondicionavimo ir elektros įrangoje, izoliaciniuose putplasčiuose, aerozoliniuose purškikliuose ir gesintuvuose. Šios dujos į atmosferą patenka iš gamybos įrenginių, iš prietaisų, kuriuose jos naudojamos, taip pat kai tokie prietaisai išmetami.

Už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard sakė: „Su pasididžiavimu pristatau naująją iniciatyvą - būtent dabar švenčiame 25-ąsias Monrealio protokolo metines. Priėmus naująjį teisės aktą bus apribota, kiek fluorintų dujų galima parduoti ES, todėl šis teisės aktas bus naudingas klimatui ir suteiks puikių verslo galimybių. Galiojančiais teisės aktais sėkmingai sustabdėme teršalų išmetimo didėjimą ir paskatinome technologines inovacijas. Dabar jau esama galimybių gaminti daugiau klimatui nekenkiančių produktų, todėl žengiame dar vieną žingsnį, siekdami ekonomiškai efektyviai mažinti fluorintų dujų išmetimą.”

Šiandienos pasiūlymu nustatoma palaipsnio mažinimo priemonė, kurią taikant nuo 2015 m. apribojama, kiek bendro didžiausios fluorintų dujų grupės - hidrofluoranglevandenilių - kiekio gali būti parduota ES, o iki 2030 m. tas kiekis palaipsniui mažinamas iki penktadalio šiandien parduodamo kiekio. Ši priemonė bus grindžiama sėkminga patirtimi, kai ozono sluoksnį ardančių medžiagų Europos Sąjungoje atsisakyta 10 metų prieš tarptautiniu mastu suderintą terminą.

ES remia pagal Monrealio protokolą numatytus visuotinius veiksmus hidrofluorangliavandenilių atžvilgiu. Siūloma priemone siekiama padėti priimti visuotinį susitarimą dėl fluorintų dujų vartojimo ir gamybos palaipsnio mažinimo; tai šį mėnesį rengiamasi aptarti Monrealio protokolo šalių 24-jame susitikime. Be to, minėtąja priemone patvirtinamas raginimas kitoms šalims imtis skubių veiksmų, kad būtų pašalintas atotrūkis tarp išmetimo mažinimo rodiklio, kurį būtina pasiekti 2020 m., ir šiuo metu numatomų klimato kaitos švelninimo veiksmų; toks raginimas bus pateiktas Dohoje rengiamoje Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos klimato kaitos konferencijoje.

Sukūrus tinkamą teisės aktų sistemą, ES vartotojai ir įrangos komerciniai naudotojai gali paskatinti pokyčius ir paspartinti technologinę pažangą visuose sektoriuose, kuriuose šiandien naudojamos fluorintos dujos. Dėl to padidės bendrovių, kurios pasinaudos proga kurti ekologiškus produktus ir įrangą, rinkos dalis. Pastaraisiais metais atliktų tyrimų duomenimis, esama alternatyvų, kurios yra techniškai pagrįstos, saugios naudoti, ekonomiškai efektyvios ir gali padėti taupyti energiją.

Pasiūlymu bus pakeistas dabartinis Reglamentas dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo reikalaujama, kad bendrovės imtųsi įvairių priemonių, kad sumažintų nutekėjimą iš įrangos, kurioje yra fluorintų dujų, ir surinktų dujas įrangos naudojimo pabaigoje. Be to, šiuo metu taikomu reglamentu nustatyti įrangos aptarnavimo darbuotojų mokymo ir sertifikavimo, fluorintų dujų įrangos ženklinimo, ataskaitų apie fluorintų dujų gamybą, eksportą ir importą pateikimo reikalavimai, taip pat tam tikri draudimai keliose konkrečiose srityse. Naujajame pasiūlyme visi šie reikalavimai išsaugomi ir (arba) sugriežtinami.

Tolesni veiksmai

Pasiūlymas bus pateiktas Europos Parlamentui ir Tarybai, kurie jį svarstys ir priims pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

Pagrindiniai faktai

Europos Komisijos mažo anglies dioksido kiekio plane pateiktas ekonomiškai efektyvus būdas užtikrinti reikiamą teršalų išmetimo sumažinimą, kuris būtinas atsižvelgiant į pasaulinio lygmens pastangas, kad visuotinis atšilimas neviršytų 2 laipsnių Celsijaus, palyginti su ikipramoniniu lygiu. Norint pasiekti šį tikslą, turi prisidėti visi sektoriai, taip pat būtina užtikrinti indėlį, susijusį su visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų naudojimu.

Gairėse numatyta iki 2030 m. pramonės sektoriaus teršalų, įskaitant fluorintas dujas, išmetimą sumažinti per 70 %. Naujuoju pasiūlymu siekiama užtikrinti tokį sumažinimą; tai būtų ekonomiškai efektyvus fluorintų dujų sektoriaus indėlis į bendras ekonomines pastangas, kurios būtinos siekiant ateityje išvengti didesnių klimato kaitos padarinių.

Daugiau informacijos

Klimato politikos generalinio direktorato fluorintoms dujoms skirtas puslapis

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm

Europos aplinkos agentūros fluorintų dujų stebėsenos ataskaita

http://www.eea.europa.eu/highlights/potent-greenhouse-gases

Europos aplinkos agentūros duomenų apie šiltnamio efektą sukeliančias dujas peržiūros programa

http://www.eea.europa.eu/highlights/pressroom/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer

Taip pat žr. MEMO/12/840 (klausimai ir atsakymai)

Europos Komisijos informacija

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras