BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Inovacijoms vandens sektoriuje skiriama 40 mln. EUR

Žengtas svarbus žingsnis sprendžiant svarbiausius Europos vandentvarkos srities uždavinius. Vandens srities Europos inovacijų partnerystės, kurios pirmininkas - už aplinką atsakingas Komisijos narys Janezas Potočnikas, šalių priimtame strateginiame įgyvendinimo plane nustatytos prioritetinės sritys, kuriose reikia priimti sprendimus. Dabar darbo grupės parengs priemones ir mechanizmus, kuriais bus skatinamos inovacijos vandens politikos ir technologijų srityje.

2013 m. projektams, kurie padeda siekti vandens srities Europos inovacijų partnerystės tikslų, paremti iš mokslinių tyrimų finansavimo lėšų bus skirta 40 mln. EUR.

Už aplinką atsakingas Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Mums reikia inovacijų, kurios padėtų spręsti su vandeniu susijusias problemas ir įgyvendinti neseniai priimtame komunikate „Europos vandens išteklių išsaugojimo metmenys” nustatytus tikslus. Vandens srities inovacijų partnerystė apjungia privačiuosius ir viešuosius subjektus, galinčius idėjas diegti rinkoje. Vykdant strateginį įgyvendinimo planą bus ne tik užtikrintas tinkamas geros kokybės vandens tiekimas žmonių, ekonomikos ir aplinkos poreikiams patenkinti, bet ir sustiprės Europos vandens pramonės padėtis pasaulio rinkoje, kuri, kaip tikimasi, iki 2030 m. padidės du kartus.”

Partnerystėje dalyvauja įvairių sektorių, įskaitant vandens pramonę, mažąsias ir vidutines įmones, mokslinių tyrimų bendruomenę, vietos valdžios institucijas, pagrindinius vandens vartotojus ir finansų sektorių, atstovai. Taip siekiama paspartinti su vandeniu susijusių problemų novatoriškų sprendimų paieškas ir diegimą Europoje ir už jos ribų.

Vandens srities Europos inovacijų partnerystė sukurta siekiant iki 2020 m. nustatyti, išbandyti, proporcingai išplėtoti, paskleisti ir įdiegti novatoriškus dešimties didžiausių su vandeniu susijusių problemų sprendimus. Šiuo metu atrinktos penkios prioritetinės sritys:

  • pakartotinis vandens naudojimas ir perdirbimas,
  • vandens ir nuotekų apdorojimas,
  • vanduo ir energetika,
  • su vandeniu susijusių ekstremalių reiškinių pavojaus valdymas,
  • ekosistemų funkcijos.

Nustatant šiuos prioritetus pagrindinis dėmesys skirtas vandens sektoriuje kylančioms problemoms ir jo teikiamoms galimybėms, taip pat didžiausią poveikį turėsiantiems novatoriškiems veiksmams. Vandens valdymas, vandentvarkos modeliai bei stebėsena ir inovacijų finansavimas nustatyti kaip visoms sritims bendri prioritetai, nuo kurių priklauso pagrindinės sąlygos įvairiose prioritetinėse darbo srityse, kuriais skatinamos šių darbo sričių sąsajos ir sudaromos sąlygos imtis visų kitų veiksmų. Pažangiosios technologijos - tai dar vienas pažangos veiksnys, nuo kurio priklauso visų kitų prioritetų įgyvendinimas.

Iš mokslinių tyrimų 7-osios bendrosios programos lėšų projektams, kurie padeda siekti vandens srities Europos inovacijų partnerystės tikslų, bus skirta 40 mln. EUR. Šiuo metu paskelbtas kvietimas teikti paraiškas iki 2013 m. balandžio 4 d. (http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_NEWS&ACTION=D&RCN=34831). 2013 m. sausio 15 d. Briuselyje vyks Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato rengiama informacijos diena galimiems paraiškų teikėjams.

Be to, suinteresuotosios šalys gali išreikšti pageidavimą dalyvauti Europos inovacijų partnerystės veiksmų vandens srityje grupių veikloje
http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm.

Tolesni veiksmai

2013 m. pradžioje vandens srities Europos inovacijų partnerystės darbo grupė nustatys konkrečius strateginiame įgyvendinimo plane numatytos veiklos tikslus ir pagrindinius jos įgyvendinimo etapus. Manoma, kad pageidavimą dalyvauti veiksmų vandens srityje grupių veikloje bus galima pareikšti iki 2013 m. balandžio mėn.

Pagrindiniai faktai

Pasaulinė vandens rinka sparčiai auga: numatoma, kad 2020 m. jos vertė sudarys 1 trilijoną JAV dolerių. Su vandeniu susiję Europos sektoriai visame pasaulyje ieško novatoriškų vandens sprendimų, tačiau dažnai jų ekonominis potencialas lieka ne iki galo išnaudotas. Pašalinus įsitvirtinimo rinkoje kliūtis ir skatinant Europos lyginamuosius pranašumus inovacijų diegimo vertės grandinėje bus galima padėti bendrovėms savo sprendimus diegti rinkoje. Pasinaudojus inovacijų galimybėmis vandentvarkos srityje būtų galima labai prisidėti prie darbo vietų kūrimo ir konkurencingumo didinimo: Europos vandens pramonės augimo tempui padidėjus 1 proc. galėtų būti sukurta iki 20 000 naujų darbo vietų.

Europos inovacijų partnerystėmis, siūlomomis pagal strategijos „Europa 2020″ pavyzdinę iniciatyvą „Inovacijų sąjunga”, siekiama paspartinti inovacijas, kuriomis prisidedama prie visuomenės problemų sprendimo, darbo vietų kūrimo bei ekonomikos augimo ir didinamas Europos konkurencingumas. Europos inovacijų partnerystėmis, susiejant inovacijų pasiūlą ir paklausą, ir Sąjungos, nacionaliniu bei regionų lygmeniu suburiant viešojo bei privačiojo sektorių atstovus, sutelkiama kompetencija ir ištekliai. Pagrindinės vandens srities Europos inovacijų partnerystės (žr. IP/12/470) veiklos kryptys - kliūčių inovacijoms šalinimas, su vandeniu susijusių inovacijų pasiūlos ir paklausos susiejimas, patvirtintų sprendimų sklaidos strategijų kūrimas ir spartesnio inovacijų diegimo rinkoje skatinimas.

Vandens srities Europos inovacijų partnerystė yra susijusi su strategijos „Europa 2020″ pavyzdine iniciatyva „Tausiai išteklius naudojanti Europa“, kurioje pabrėžiama tvarios vandentvarkos svarba. Ši partnerystė bus grindžiama Ekologinių inovacijų veiksmų planu, kuriame didžiausias dėmesys skiriamas inovacijų, kuriomis mažinamas neigiamas poveikis aplinkai, diegimui ir atotrūkio tarp inovacijų ir rinkos mažinimui. Be to, inovacijos nurodytos kaip viena svarbiausių priemonių, padėsiančių įgyvendinti 2012 m. lapkričio mėn. Europos Komisijos priimtame komunikate „Europos vandens išteklių išsaugojimo metmenys”, kuriuo siekiama reaguoti į vandens aplinkos pažeidžiamumo klausimą, išdėstytas politikos galimybes.

Daugiau informacijos

Vandens srities Europos inovacijų partnerystės iniciatyvinės grupės išvados ir sudėtis, taip pat išsamesnė informacija apie vandens srities Europos inovacijų partnerystę pateikta interneto puslapyje

http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm.

Europos Komisijos informacija

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras